+421 904 265 789

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou boardlife.sk, s.r.o., Vajnorská 48, 831 04 Bratislava IČO: 35 742 135 (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.boardlifecentrum.eu (ďalej len obchod).
 2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.
 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický romulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.
 4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 5. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).
 6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky pokiaľ nie je dohodnuté inak.

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zákazníkom dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu faktúru (daňový doklad).

III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci by mal po prevzatí zásielky tovar skontrolovať a overiť neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závady alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi a to najneskôr do 48 hodín od prevzatia emailom alebo telefonicky.
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.
 3. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške 30% z danej objednávky.

VI. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 3. Prijatie objednávky predávajúcim bude potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii alebo telefonicky na uvedený kontakt. Na uvedenú emailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky, písomne alebo emailom. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú a bude zrušená.
 5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Objednávka môže byť stornovaná telefonicky alebo e-mailom na adrese info@boardlifecentrum.eu a to uvedením čísla objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. V prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Objednávku nie je možné stornovať u tovarov vyrábaných alebo objednaných priamo pre kupujúceho, pokiaľ už objednávka bola odsúhlasená, potvrdená kupujúcim a zadaná výrobcovi.
 6. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim formou telefonického alebo emailového potvrdenia objednávky. Oznámenie o prijatí a zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju emailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter.

V. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy

 1. Ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.).
 2. Objednaný tovar už nie je možné zaobstarať alebo dodať v dohodnutej cene alebo lehote určenej týmito obchodnými podmienkami (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení.
 3. Ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.

V. prípade platby vopred bude kúpna cena kupujúcemu vrátená prevodom na bankový účet určený kupujúcim pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

VI. Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.
 3. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare. Doba pre dodanie tovaru môže byť aj dlhšia a kupujúci bude o nej včas informovaný. Pri potvrdení objednávky bude kupujúci vždy oboznámený s presným termínom odosielania tovaru a to buď telefonicky alebo emailom. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.
 5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t.j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnila jej dodržanie.

VII. Cena dopravy tovaru

 1. Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy – poštovného a tovaru sú konečné – vrátane DPH.
 2. Pri dodávke tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je účtované poštovné vo výške 2,00 €, dobierka 2,00 €. V prípade objednávky nad 100 € poštovné nie je účtované.
 3. Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od zaslania objednávky.

VIII. Nedoručené zásielky – neprevzaté zákazníkom

 1. Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky, ktorú neprevzal bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.
 2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred (bankový prevod), k čomu zákazníkovi bude zaslaná emailom v PDF nová faktúra, pokiaľ nebude dohodnuté inak.
 3. Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.
 4. Ďalšie nákupy zákazníka prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.
 5. Neprevzatím objednávky bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy vzniká predávajúcemu škoda, ktorú si môže nárokovať a to vo výške 30% zo sumy objednávky. Na základe potvrdenia objednávky kupujúcim telefonicky alebo emailom a jeho následného neprevzatia si predávajúci môže uplatniť vymožiteľnosť týchto strát.

IX. Kúpna cena a spôsob platby

 1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné – vrátane DPH.
 2. Doby platnosti cenovej akčnej ponuky – všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien. Cena po potvrdení objednávky predávajúcim je záväzná.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.
 5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi: a). pri dobierke – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti alebo platobnou kartou pri prevzatí na pošte alebo od kuriéra b). pri osobnom prevzatí tovaru – cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí v hotovosti pri prevzatí na pobočke Boardlife centrum, Kutuzovova 11, 831 04 Bratislava.

X. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady

 1. Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú spotrebiteľom. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
 2. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.
 3. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom. Riešenie reklamácii sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM. 

XI. Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

  Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri prevádzkovateľa a nebudú inak poskytnuté tretej strane. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva e-shopu Boardlifecentrum.com (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie).  Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

 1. Využívaním internetového obchodu Boardlifecentrum.eu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

 

Zrušenie registrácie a zákazníckeho konta: kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu info@boardlifecentrum.eu. Zákaznícke konto bude deaktivované a kupujúci bude informovaný e-mailom. Všetky osobné, zákazníkom poskytnuté údaje budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané

XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok . Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.boardlifecentrum.eu. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.12.2013. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

    

 Ing. Peter Sasák

konateľ spoločnosti
boardlife.sk, s.r.o.

*Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1. Decembra 2013

Chceš byť informovaný o našich aktuálnych ponukách?

Prihlás sa k odberu Newslettra